Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района

Отдел жилишо-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и транспорта

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Бекқұлы Рашид Базарбайұлы

Беккулы Рашид Базарбайулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 800529301091

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 29 мамыр 1980 жыл / 29 мая 1980 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2004 жылы Қарағанды экономикалық университеті / 2004 год Карагандинский экономический университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Қаржы және несие, экономист / Финасы и крндит, экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі, ағылшын тілі сөздікпен / Русский язык, английский со словарем
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 05.06.2001 ж. №3/1-9-7808 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 05.06.2001 г. №3/1-9-7808, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 25 маусым 2001 жыл / 25 июня 2001 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №114462426004 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 ж. №114462426004 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №114462426004 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 ж. №114462426004 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 17 сәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді және мемлекеттік лауазымын жоғарылатуға ұсынылады» / На основании протокола ВАК от 17 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности, а также рекомендован в повышении государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 08.10.2015 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО 08.10. 2015 года

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
28.12.1999 10.06.2004 Отырар ауданы әкімшілігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела физической культуры и спорта
10.06.2004 02.06.2005 Аудан әкімінің көмекшісі / Помощник акима района
02.06.2005 10.05.2006 Отырар ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі бастығының орынбасары / Заместитель Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
10.05.2006 10.09.2007 Шәуілдір ауыл округі әкімінің орынбасары / Заместитель акима Шаульдерского сельского округа
10.09.2007 05.02.2010 Отырар ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бюджеттік жоспарлау бөлімшесінің бастығы / Начальник отделения бюджетного планирования Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
05.02.2010 24.05.2010 Отырар ауданының экономика және қаржы бөлімінің бюджеттік жоспарлау секторының меңгерушісі/ Заведующий сектором бюджетного планирования Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
24.05.2010 28.04.2011 Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы / Начальник Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
28.04.2011 27.01.2012 Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының бас маман-бас ревизоры / Главный специалист – главный ревизор Южно-Казахстанского областного управления энергетики и коммунального хозяйства
27.01.2012 02.07.2012 Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанского областного управления энергетики и коммунального хозяйства
02.07.2012 30.07.2012 Оңтүстік Қазақстан облысының тілдерді дамыту басқармасының бас маман-бас ревизоры / Главный специалист – главный ревизор Южно-Казахстанского областного управления развития языков
30.07.2012 01.11.2017 Отырар ауданының экономика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары / Заместитель начальника Отрарсского районного отдела экономики и финансов
01.11.2017 Б.к.д. Начальник Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ________ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

_________Кенжебеков Амангали Муратбекулы _____

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района