Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отдел образования

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

___Мусатаева Жанат Туякбаевна___

___Мусатаева Жанат Туякбаевна___

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

____Отырар аудандық білім бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты_____

__Начальник отдела образования Отрарского района, категория Е-R-1_

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) _______________________660115402577___________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 15 қаңтар 1966 жылы / 15 января 1966 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО,Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казашка
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 1987жылы, М.Ауезов атындағы Шымкент педагогика институты / 1987 год, Шымкентский педагогический институт им. М.Ауезова 2. 2007 жылы Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ / 2007 год, МКТУ им. К.А. Яссауи
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі / Учитель русского языка и литературы 2. Мемлекеттік және жергілікті басқару / Государственное и местное управление
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Не имеет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 24.10.2013 ж. №14/1-34917 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 24.10.2015 г. №14/1-34917, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 28 қараша 2013 жылы / 28 ноября 2013 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №456998942387 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №456998942387 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №456998942387 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №456998942387 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 15 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 15 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2014 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2014 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
10.08.1987 26.08.1991 Қызылқұм ауданындағы В.И.Ленин атындағы орта мектебінде орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі / Учитель русского языка и литературы средней школы им. В.И.Ленина Кызылкумского района
28.08.1991 01.08.1997 СПТУ-36 орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі/ Учитель русского языка и литературы СПТУ-36
02.09.1997 12.03.1998 «Арман» Тәуелсіз гимназиясының тәрбиешісі/ Воспитатель независимой гимназии «Арман»
12.03.1998 03.08.2000 Оңтүстік Қазақстан облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының бұқаралық ақпарат құралдары және реформаларды насихаттау бөлімінің жетекші маманы / Руководитель отдела средств массовой информации и пропаганды реформ Южно-Казахстанского областного управления информации и общественного согласия
03.08.2000 30.03.2001 Оңтүстік Қазақстан облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының бұқаралық ақпарат құралдары және реформаларды насихаттау бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела средств массовой информации и пропаганды реформ Южно-Казахстанского областного управления информации и общественного согласия
30.03.2001 16.05.2001 Оңтүстік Қазақстан облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының бұқаралық ақпарат құралдары және реформаларды насихаттау бөлімінің бастығы міндетін атқарушы / И.о. начальника отдела средств массовой информации и пропаганды реформ Южно-Казахстанского областного управления информации и общественного согласия
16.05.2001 02.10.2001 Оңтүстік Қазақстан облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының бұқаралық ақпарат құралдары және реформаларды насихаттау бөлімінің бастығы/ Начальник отдела средств массовой информации и пропаганды реформ Южно-Казахстанского областного управления информации и общественного согласия
05.10.2001 06.12.2001 Оңтүстік Қазақстан облысы туризм басқармасының жобалар сарапшысы / Эксперт проектов Южно-Казахстанского областного управления туризма
07.12.2001 18.02.2002 Оңтүстік Қазақстан облысы туризм басқармасының сыртқы туризмді ұйымдастыру және дамыту бөлімінің бастығы / Начальник отдела организации и развития туризма Южно-Казахстанского областного управления туризма
26.08.2002 25.09.2002 Оңтүстік Қазақстан облысы сыртқы байланыстар және туризм департаменті бастығының орынбасары/ Заместитель начальника Южно-Казахстанского областного департамента внешних связей и туризма
25.09.2002 08.02.2003 Оңтүстік Қазақстан облысы сыртқы байланыстар және туризм департаменті ақпарат-бағдарламалық қамтамасыз ету және лицензиялау бөлімінің бастығы / Начальник отдела информационно-программного обеспечения и лицензирования Южно-Казахстанского областного департамента внешних связей и туризма
08.02.2003 05.03.2004 Оңтүстік Қазақстан облысы сыртқы экономикалық байланыстар және инвестициялар басқармасының ақпараттық-сараптау бөлімінің бастығы / Начальник информационно-аналитического отдела Южно-Казахстанского областного управления внешних экономических связей и инвестиции
05.03.2004 24.01.2005 Оңтүстік Қазақстан облысы сыртқы экономикалық байланыстар және инвестициялар басқармасының ұйымдастыру-ақпараттық бөлімінің бастығы / Начальник организационно-информационного отдела Южно-Казахстанского областного управления внешних экономических связей и инвестиции
24.01.2005 02.03.2005 Оңтүстік Қазақстан облысы экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті сыртқы экономикалық байланыстар бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела внешних экономических связей Южно-Казахстанского областного департамента экономики и бюджетного планирования
02.03.2005 05.09.2006 Отырар аудандық білім беру және спорт бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела образования и спорта
06.09.2006 07.03.2008 Отырар ауданы Д.Құрманбек атындағы №20 кәсіптік мектебінің директоры / Директор профессиональной школы №20 им. Д.Курманбека Отрарского района
07.03.2008 04.01.2013 Отырар ауданы Д.Құрманбек атындағы №20 кәсіптік лицейінің директоры / Директор профессионального лицея №20 им. Д.Курманбека Отрарского района
04.01.2013 26.08.2013 Отырар ауданы «Д.Құрманбек атындағы №20 колледж» МКҚК / Директор ГККП «Колледж №20 имени Д.Курманбека» Отрарского района
26.08.2013 30.10.2013 Отырар аудандық білім бөлімінің басшысы болып арнайы тексерудің нәтижесін алғанға дейін еңбек шартымен қабылданды / До получения результатов специальной проверки принята начальником Отрарского районного отдела образования
30.10.2013 Б.к.д. Отырар аудандық білім бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела образования

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшыс

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Back to Top