Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района


Отдел культуры и развития языков

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 

_____ Үмбет Елтай Базарханұлы_____

________Умбет Елтай Базарханулы______

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/

фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник отдела культуры и развития языков, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) _____________________810912301075_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 12 қыркүйек1981 жылы / 12 сентября 1981 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 2005 жылы Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ/ 2005 год МКТУ им. К.А.Яссауи 2. 2007 жылы М.Әуезов атындағы ОҚМУ / ЮКГУ им.М.Ауезова 3. 2009 жылы Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ/ 2009 год МКТУ им. К.А.Яссауи
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1. Орындаушылық өнер / Испонительские виды искусств 2. Тарих пәнінің мұғалімі / Учитель истории 3. Мемлекеттік және жергілікті басқару / Государственное и местное управление
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс, ағылшын, түрік тілдері / русский, английский, турецкий
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания ҚР «Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісі / Нагрудный знак «Отличник в области культуры» РК
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 28.02.2012 ж. №2/3-10-6625 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 28.02.2012 г. №2/3-10-6625, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 11 наурыз 2012 жыл / 11 марта 2012 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №151071084144 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №151071084144 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №151071084144 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №151071084144, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 10 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде "атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді және мемлекеттік лауазымын жоғарылатуға ұсынылады" / На основании протокола ВАК от 10 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности и рекомендован повышению в государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2015 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2015 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
30.06.2005 01.09.2005 Түркістан қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығының әдіскері / Методист Туркистанского городского центра детей и подростков
01.09.2005 12.03.2007 Әдістемелік бөлімінің меңгерушісі / Заведующий методическим кабинетом
12.03.2007 03.09.2007 Директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары / Заместитель директора по воспитательной части
03.09.2007 02.08.2010 Әдістемелік бөлімінің меңгерушісі / Заведующий методическим кабинетом
02.08.2010 22.12.2011 Отырар ауданындағы балалар мен жасөспірімдер орталығы МКҚК-ның директоры / Директор ГККП «Центр детей и подростков» Отрарского района
22.12.2011 07.03.2012 Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы болып міндетті арнайы тексеруден өткенге дейін еңбек шартымен қабылданды / До прохождения документов специальной проверки принят начальником Отрарского районного отдела культуры и развития языков
07.03.2012 Б.К.Д Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела культуры и развития языков

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района