Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района


Отдел физической культуры и спорта

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

___Ташов Ермек Қалашұлы____

Ташов Ермек Қалашұлы____

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник районного отдела физической культуры и спорта, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) _____________________770207300837_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 07 ақпан 1977 жыл / 07 февраля 1977 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Көксарай ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Коксарай
Ұлты/Национальность* Қазақ /Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2006 жылы, Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті / 2006 год, Южно-Казахстанский педагогический университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Дене шынықтыру бойынша педагогі / учитель по физической культуре
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Катардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 15.01.2013 ж. № 2/3-10-1644 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 15.01.2013 г. № 2/3-10-1644, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 26 қантар 2013 жыл/ 26 января 2013 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №868255054774 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №868255054774 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №868255054774 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №868255054774 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 24 сәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 24 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2016 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2016 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
05.01.2005 11.04.2008 ОҚО №3 Олимпиада резервін дайындайтын балалар мен жасөспірімдер кешенді мамандандырылған спорт мектебінде еркін күрестен жаттықтырушы/ Тренер по вольной борьбе комплексной специализированной спортивной школы для детей и подростков №3 по подготовке олимпийского резерва ЮКО
17.04.2008 21.09.2010 ОҚО №1 Олимпиада резервін дайындайтын балалар мен жасөспірімдер кешенді мамандандырылған спорт мектебінде еркін күрестен жаттықтырушы/ Тренер по вольной борьбе комплексной специализированной спортивной школы для детей и подростков №1 по подготовке олимпийского резерва ЮКО
01.03.2011 03.09.2012 ОҚО №1 Олимпиада резервін дайындайтын балалар мен жасөспірімдер кешенді мамандандырылған спорт мектебінде еркін күрестен жаттықтырушы/ Тренер по вольной борьбе комплексной специализированной спортивной школы для детей и подростков №1 по подготовке олимпийского резерва ЮКО
04.09.2012 14.11.2012 Балалар жасөспірімдер спорт мектебінде еркін күрестен жаттықтырушы/ Тренер по вольной борьбе спортивной школы для детей и подростков
14.11.2012 16.01.2013 Аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше қабылданды/ До прохождения документов специальной проверки принят главным специалистом Отрарского районного отдела физической культуры и спорта
16.03.2013 31.05.2017 Аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы/ Главный специалист Отрарского районного отдела физической культуры и спорта
31.05.2017 Б.к.д Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы/ Начальник Отрарского районного отдела физической культуры и спорта

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района