Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района


Отдел предпринимательства

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

_____Оралбай Ержан Асанұлы____

_____Оралбай Ержан Асанулы____

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отделе предпринимательства, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

________________________710705300893__________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 05 шілде1971 жыл / 05 июля 1971 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 1993жылы Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты / 1993 год Жамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности 2. 2003 жылы Қ.А.Яссуи атындағы ХҚТУ / 2013 год МКТУ им. К.А.Яссауи
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1.Тоқыма жеңіл өнеркәсібі және тұрмыс қажетін өтеу кәсіпорындарының машиналары мен аппараттарының инженер-механигі / Инженер-механик машин и аппаратов ткацкого производства и бытового обслуживания. 2. Мемлекеттік және жергілікті басқару / Государственное и местное управление
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 05.06.2001 ж. № 3/1-9-7808 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 05.06.2015 г. № 3/1-9-7808, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №900559636894 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №900559636894 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №900559636894 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №900559636894 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 11 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 11 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2017 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2017 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
15.01.1994 31.12.1994 «Құрмаш» Ш/Қ жұмысшысы/Рабочий К/Х «Курмаш»
03.01.1995 15.05.1995 Аудандық ДОСААФ комитетінің жұмысшысы/ Рабочий районного комитета ДОСААФ
25.05.1995 20.11.1997 «Жанболат» Ш/Қ төрағасы/ Председатель К/Х «Жанболат»
28.11.1997 13.02.1998 Отырар ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маманы/ Главный специалист общего отдела аппарата акима Отрарского района
13.02.1998 14.08.1998 Отырар ауданы әкімі аппараты ішкі саясат бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела внутренней политики аппарата акима Отрарского районного
14.08.1998 20.10.1999 Отырар ауданы әкімі аппараты аумақты дамыту және кадрлар бөлімінің инспекторы/ Инспектор отдела развития и кадров аппарата акима Отрарского района
20.10.1999 11.02.2005 Отырар аудан дық спорт, дене тәрбиесі және ішкі саясат бөлімінің бастығы/ Начальник Отрарского отдела спорта, физической культуры и внутренней политики
11.02.2005 11.05.2006 Отырар ауданы әкімі аппараты әкімшілік бөлімінің бастығы/ Начальник хозяйственного отдела аппарата акима Отрарского района
11.05.2006 09.02.2010 Отырар аудандық кәсіпкерлік бөлімінің бастығы/ Начальник Отрарского районного отдела предпринимательства
09.02.2010 20.08.2013 Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі/ Заведующий сектором Отрарского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства
20.08.2013 Б.К.Д Отырар аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы/ Начальник Отрарского районного отдела предпринимательства

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): _____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района