Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отдел экономики и бюджетного планирования

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
 

Бейсенова Эльмира Тунгушбаевна

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отдела экономики и финансов, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) _____________________760417402097_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 17 сәуір 1976 жыл / 17 апреля 1976 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Арыс қаласы / ЮКО, город Арыс
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казашка
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1997 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясы / 1997 год Казахская государственная академия управления
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Қаржы және несие, экономист / Финансы и кредит, экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Жоқ / Не имеет
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 28.05.2001 ж. № 3/1-9-06980 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 28.05.2001 г. № 3/1-9-06980, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 30 шілде 2001 жыл / 30 июля 2001 года  
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №045725787012 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 ж. №045725787012, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №045725787012 хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 ж. №045725787012, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 10 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ на основании протокола ВАК от 10 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2015 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2015 году

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
21.07.1997 18.03.1999 Арыс қалалық қаржы бөлімінде жетекші маманы / Ведущий специалист Арысского городского отдела финансов
18.03.1999 21.11.2001 Арыс қалалық әкімшілігінің экономикалық бақылау және шағын, орта бизнесті дамыту бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела экономического контроля и развития малого и среднего бизнеса Арысского городского акимата
21.11.2001 04.02.2005 Арыс қалалық экономика бөлімінің меңгерушісі / Заведующая Арысского городского финансового отдела
04.02.2005 02.03.2006 Арыс қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлім меңгерушісінің орынбасары / Заместитель заведующего Арысского городского отдела экономики и бюджетного планирования
02.03.2006 22.06.2006 Отырар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің бас маманы / Главный специалист отдела Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
22.06.2006 14.04.2009 Отырар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі экономика бөлімі бастығының орынбасары / Заместитель начальника Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
14.04.2009 18.04.2009 Отырар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы / Начальник Отрарского районного отдела экономики и бюджетного планирования
18.01.2010 Б.к.д. Отырар аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела экономики и финансов

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ________ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

_________Кенжебеков Амангали Муратбекулы _____

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Back to Top