Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района


Отдел ветеринарии

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлы

_Елекеев Токсейт Артыкбайулы_

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық ветеринария бөлімінің басшысы, E-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отдела ветеринарии, категория E-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) ____________________680223304134______________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23 ақпан 1968 жыл / 28 февраля 1968 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1994 жылы, Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институты / 1994 год, Алматинский зоотехнический ветеринарный институт
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Малдәрігер / Ветеринарный врач
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Лейтенант / лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 05.03.2003 ж. №3/1-6-1828 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 05.03.2003 г. №3/1-6-1828, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 04 қантар 2001 жыл / 04 января 2001 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №801495992821 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №801495992821 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №801495992821 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №801495992821 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 11 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 11 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2017 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2017 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.08.1985 16.12.1985 Темір астық қабылдау пункті, жұмысшы / Тимурский пункт приема зерна, рабочий
18.12.1985 04.07.1986 Қызылқум аудандық транспорттық экспедициалық колоннада 3 дәрежелі слесарь / Слесарь 3 разряда Кызылкумской районной транспортной экпедиционной колонны
01.08.1986 10.11.1987 Алматы зооветеринариялық институтының студенті / Студент Алматинского зооветеринарного института
10.11.1987 01.09.1989 Совет армиясы қатарында қызмет атқарған / Служба в рядах Советской армии
01.09.1989 30.06.1994 Алматы зооветеринариялық институтының студенті / Студент Алматинского зооветеринарного института
01.08.1994 23.11.1995 Отырар аудандық малдәрігерлік станцияның малдәрігері/ Ветеринарный врач Отрарской районной ветстанции
23.11.1995 19.12.1998 Отырар ауданы малдәрігерлік станцияның жұқпалы аурулар жөніндегі аға малдәрігері / Старший ветеринарный врач инфекцтонныз болезней Отрарской районной ветстанции
01.01.1999 01.07.1999 Отырар аудандық ветеринариялық бөлімнің жетекші маманы / Ведущий специалист Отрарского районного отдела ветеринарии
01.07.1999 27.10.1999 Отырар аудандық малдәрігерлік қадағалау бөлімінің эпизоотияға қарсы күрес жөніндегі ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі / Заведующий отделением по борьбе с эпизоотическими болезнями Отрараского районного отдела ветеринарного надзора
27.10.1999 04.10.2002 Отырар аудандық басқармасының мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Государственный ветеринарный инспектор Отырарского районного управления
04.10.2002 20.09.2005 Отырар аудандық аумақтық басқарманың бас маман-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторының орынбасары / Главный специалист-заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Отырарского районного территориального управления
20.09.2005 15.10.2006 Отырар аудандық аумақтық басқармасының ветеринариялық бөлімінің бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Начальник ветеринарного отдела - главный государственный ветеринарный инспектор Отырарского районного территориального управления
  03.09.2007   18.01.2010 ҚР АШМ Отырар аудандық аумақтық инспекциясының ветеринария бөлімінің бастығы-бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторы / Начальник ветеринарного отдела - главный государственный ветеринарный инспектор Отырарской районной территориальной инспекции
18.01.2010 Б.К.Д Oтырар аудандық ветеринария бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела ветеринарии

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района