Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отдел внутренней политики

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Құлмаханов Айдос Құлмаханұлы

Кулмаханов Айдос Кулмаханулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда/

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы, Е-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отдела внутренней политики, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) ___________________840729301234________________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 29 шілде 1984 жыл/29 июля 1984 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Көксарай ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Көксарай
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2005 жылы Қазақ гуманитарлық заң университеті / 2005 год Казахский гуманитарно-юридический университет
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Юриспруденция бакалавры / Бакалавр юриспруденции
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 28.10.2015 ж. №14/1-11896 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 28.10.2015 г. №14/1-11896 , материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 27 қараша 2015 жыл / 27 ноября 2015 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №286315887097 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №286315887097 сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №286315887097 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №286315887097 сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 15 мамырдағы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 15 мая 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2016 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2016 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
27.12.2006 27.06.2007 Маңғыстау облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ГМ-172/1 қатаң тәртіппен түзеу колониясында жасақ бастығы/ Начальник отряда колонии строгого режима ГМ-172/1 Мангыстауского областного комитета исполнения наказания
06.08.2007 12.11.2008 Шымкент қалалақ №1 Халаққа қызмет көрсету орталығы Отырар ауданының ХҚКО-ғы филиалының инспекторы/ Инспектор Отрарского районного филиала ЦОН Шымкентского городского ЦОН №1
12.11.2008 07.06.2012 Оңтүстік Қазақстан облысы ХКҚО Отырар аудандық филиалының кеңесшісі/ Советник Отрарского районного филиала Южно-Казахстанского областного ЦОН
07.06.2012 15.01.2013 Оңтүстік Қазақстан облысы ХКҚО Отырар аудандық бөлімінің реттеу залының бастығы/ Начальник операционного зала Отрарского районного филиала Южно-Казахстанского областного ЦОН
15.01.2013 28.08.2015 Отырар ауданы ішкі саясат бөлімі «Жастар орталығы» КММ директоры/ Директор «Центра молодежи» Отрарского районного отдела внутренней политики
  28.08.2015   06.11.2015 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы болып (арнайы тексеру нәтижесін алғанға дейін еңбек шартымен)/ Начальник Отрарского районного отдела внутренней политики (по трудовому договору до ролучения результатов специальной проверки)
06.11.2015 Б.к.д Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы/ Начальник Отрарского районного отдела внутренней политики

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

_____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Back to Top