Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

______Есінбек Мұрат Шайырбекұлы______

______Есинбек Мурат Шайырбекулы_____

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы, Е-R-1санаты

Начальник районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства,

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

категория Е-R-1

_____________________690406301443_____________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 06 сәуір1969 жылы / 06 апреля 1969 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО Отырар ауданы, Темір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Тимур
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1993 жылы, Жамбыл гидромелиорациялық құрылыс институты / 1993 год, Жамбульский гидро-мелиоративный строительный институт
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Инженер-мелиоратор / Инженер-мелиоратор
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Аға лейтенант/ Старший лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 14.09.2016 ж. №1/1-10814 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 14.09.2016 г. №1/1-10814, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 28 қыркүйек 2016 жыл / 28 сентября 2017 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №159207917576 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №159207917576, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №159207917576 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №159207917576, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 05 шілдедегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 05 марта 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2015 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2015 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
01.11.1994 03.01.1997 Аудандық архитектура бөлімінің инженер-технигі / Инженер-техник районного отдела архитектуры
08.09.1997 06.01.2002 Отырар аудандық жұмыспен қамту оталығы еңбек биржасында жұмыссыз / Зарегистрирован безработным бирже труда Отрарскогоцентра трудоустройства
17.01.2002 02.10.2003 «АСС Ак-бала» ЖШС директоры / Директор ТОО «АСС Ак-бала»
07.10.2003 27.01.2005 Аудандық сәулет және аумақта құрылыс салу бөліміне құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенге дейін бас маман болып қабылданды / До прохождения документов специальной проверки принят главным специалистом Отрарского районного отдела архитектуры и ведения строительства на территории
27.01.2005 14.02.2006 Аудандық қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела градостроительства и строительства
14.02.2006 17.08.2012 Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы / Главный специалист Отрарского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства
17.08.2012 31.12.2015 Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің сектор меңгерушісі / Заведующий сектором Отрарского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства
26.07.2016 27.09.2016 Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы болып (арнайы тексеру нәтижесін алғанға дейін) қабылданды / Принят начальником Отрарского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства (до получения результатов специальной проверки)
27.09.2016 Б.к.д. Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы болып сынақ мерзімімен тағайындалсын / Назаначен с испытательным сроком начальником Отрарского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): _____ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

____Кенжебеков Амангали Муратбекулы _______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района