Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Әкімшілік және жалпы бөлім

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Құдабаев Бегділлә Әбиұлы

Кудабаев Бегдилла Абиулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аудан әкімі аппараты әкімшілік және жалпы бөлімінің басшысы, Е-3 санаты

Руководитель административного и общего отдела аппарата акима района, категория Е-3

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 620223303462

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23 ақпан 1962 жылы /23 февраля 1962 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1984 жылы, Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институты / Жамбульский гидромелиоративный строительный институт
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Ауыл шаруашылық құрылысы, инженер-құрылысшы / Сельскохозяйственное строительство, инженер-строитель
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Аға лейтенант / Старший лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 06.09.2004 ж. №3/1-6-8659хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 06.09.2004 г. №3/1-6-8659, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 20 қыркүйек 2004 жылы / 20 сентября 2004 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 13.03.2017 ж. №558387318814 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 13.03.2017 г. №558387318814, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 19 сәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 19 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2016 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2016 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
06.05.1985 01.08.1985 ПМК-2507 жұмысшысы / Рабочий ПМК - 2507
13.08.1985 28.09.1987 №2 рудобасқармасының жұмысшысы / Рабочий рудоуправления №2
02.10.1987 28.03.1988 Астық қабылдау кәсіпорнының жұмысшысы / Рабочий зерноприемного предприятия
01.06.1988 18.05.1992 Арыс кеншары комсомол комитетінің сектор меңгерушісі, хатшысы, директордың жастар ісі жөніндегі орынбасары / Заведующий сектором, секретарь комитета комсомола, заместитель директора по делам молодежи совхоза Арысь
18.05.1992 12.01.1997 Д. Алтынбеков атындағы кеншары құрылыс цехының қоймашысы, шебері / Кладовщик, мастер строительной мастерской совхоза им.Д.Алтынбекова
13.01.1997 07.04.2004 Отырар аудандық әскери комиссариатының инспекторы/ Инспектор Отрарского районного военкомата
09.06.2004 06.09.2004 Отырар ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маманы болып құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше қабылдансын / До получения результатов специальной проверки принят главным специалистом общего отдела аппарата акима района
06.09.2004 07.09.2009 Отырар ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маманы / Главный специалист общего отдела аппарата акима района
07.09.2009 Б.к.д Отырар ауданы әкімі аппараты әкімшілік және жалпы бөлімінің басшысы / Руководитель административного и общего отдела аппарата акима района

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы

_____Кенжебеков Амангали Муратбекулы______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Байымбетова Рахима Бөрібекқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Аудан әкімі аппараты әкімшілік және жалпы бөлімінің бас инспектор-есепшісі

(Е-3 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 640106402031

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 06.01.1964 ж
Туылған жерi/Место рождения ОҚО,Отырар ауданы, Көксарай ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді ауылшаруашылық институты, 1980-1985 жыл
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Ауыл шаруашылық кономика және ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы экономист ұйымдастырушы
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс жоқ
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки 27.03.2010 ж № 2/3-10928
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 09.04.2010 ж
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 02.06.2017 жыл №557

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
25.07.1985 07.07.1986 Қызылқұм аудандық ішкі істер бөліміне қарасты күзет бөлімінің аға есепшісі
27.10.1986 08.07.1987 Қызылқұм аудандық іскі істер бөлімінің аға есепшісі
27.08.1987 29.08.1990 Қызылқұм аудандық көп салалы коммуналдық шаруашылық мекемесінің есепшісі
01.09.1990 23.03.1992 КТУ-36 мастер
07.04.1992 21.02.1994 Отырар аудандық еңбекпен қамтыу орталығының маманы
21.02.1994 01.04.1998 Отырар аудандық еңбекпен қамту орталығының бас маман -есепші
19.12.2000 17.03.2001 Көп салалы коммуналдық шаруашылық мекемесінің су есепшісі
17.03.2001 04.03.2002 Көп салалы коммуналды шаруашылық мекемесінің бас есепшісі
04.03.2002 01.12.2009 Отырар аудандық мәдениет үйінің инспекторы
01.12.2009 22.01.2010 Аудан әкімі аппаратының нұсқаушысы
  22.01.2010   05.04.2010 Аудан әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маман-есепшісі (арнайы тексерудің нәтежиесін алғанға дейін ебек шартымен қабылданады)
05.04.2010 06.08.2013 Аудан әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маман-есепшісі
06.08.2013 13.03.2015 Аудан әкімі аппаратының әкімшілік және жалпы бөлімінің бас маман-есепшісі
13.03.2015 Б.к.д. Аудан әкімі аппаратының әкімшілік және жалпы бөлімінің бас инспекторы-есепшісі
   

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Back to Top