Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Персоналды басқару бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Момбек Нұрлан Серікбайұлы

Момбек Нурлан Серикбайулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің басшысы, Е-3 санаты

Руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима района, категория Е-3

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 671123300624

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальныйидентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 23 қараша 1967 жылы / 23 ноября 1967 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения В.Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агроинженерлік университеті/ Московский государственный агро-инженерный университет им.В.Горячкина
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Ауыл шаруашылығын механикаландыру, инженер-механик / Механизация сельского хозяйства, инженер-механик
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 05.06.2001 ж. №3/1-9-7808 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 05.06.2001 г. №3/1-9-7808, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 13 маусым 2011 жылы / 13 июня 2011 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 11.03.2017 ж. №196296265474 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 11.03.2017 г. №196296265474, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 11.03.2017 ж. №196296265474 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 11.03.2017 г. №196296265474, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 25 сәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 25 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2016 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2016 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
07.1985 11.1985 Талапты кеңшары Ленин атындағы бөлімшесінің жұмысшысы / Рабочий отделения им. Ленина совхоза Талапты
11.1985 11.1987 Кеңес әскері қатарында / Служба в рядах Советской армии
11.1987 08.1988 Қызылқұм ауданы ЖМК-ның 2 разрядты ағаш шебері / Плотник 2 разряда ПМК Кызылкумского района
01.12.1988 14.08.1989 Мәскеу ауылшаруашылық инженерлері институтының тыңдаушысы / Слушатель Московского института инженеров сельского хозяйства
01.09.1989 02.1995 В.П.Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агро инженерлік университетінің студенті / Студент Московского государственного агроинженер-ного университета им.В.Горячкина
04.10.1997 09.08.1999 «Қанағат» ш/қ мүшесі / Член к/х «Кангат»
09.08.1999 03.02.2006 Отырар ауданды әкімі аппаратының аумақты дамыту және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела развития региона и кадровой работы аппрата акима Отрарского района
03.02.2006 03.12.2009 Отырар ауданды әкімі аппаратының ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас инспекторы / Главный инспектор отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Отрарского района
03.12.2009 19.01.2011 Отырар ауданды әкімі аппаратының ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы / Главный испециалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Отрарского района
19.01.2011 13.05.2011 Отырар ауданды әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің меңгерушісі / Руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Отрарского района
13.05.2011 31.08.2012 Қарақоңыр ауыл округінің әкімі / Аким Карконырского сельского округа
31.07.2012 20.01.2015 Отырар ауданды әкімінің кеңесшісі / Советник акима Отрарского района
21.01.2015 15.06.2017 Аудан әкімі аппараты персоналды басқару бөлімінің басшысы / Руководитель отдела руководства персоналом аппарата акима района
15.06.2017 к/у Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің басшысы / Руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Отрарского района

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы

_____Кенжебеков Амангали Муратбекулы______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Құлымбетов Талғат Төленұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Аудан әкімі аппараты персоналды басқару бөлімінің бас инспекторы

(Е-3 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 630516301490

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 16.05.1963 жыл
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Шымкент қаласы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2004 жыл Алматы экономика және статистика академиясы.
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Қаржы және несие, экономист  
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс сержант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 11.02.2016 жылғы №1/1-1579 хаты
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 09.06.2001 жыл
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 15.12.2016 жыл. №1818

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
19.04.1983 15.08.1983 Донский эксковатор заводында жұмысшы
05.1984 05.1986 Совет армиясы қатарында
06.05.1987 11.04.1992 Хромтау әскери құтқару тобының жер асты азаматтарының жауынгері
23.04.1992 13.04.1994 КТМ-36 кәсіптік техникалық училищесінде оқу өндірісінің шебері
13.04.1994 10.05.2006 Отырар ауданы Шәуілдір ауыл әкімінің орынбасары
10.05.2006   10.09.2007   Отырар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі бастығының орынбасары
10.09.2007 30.12.2009 Отырар ауданы Шәуілдір ауыл округі әкімінің орынбасары
30.12.2009   20.06.2011 Отырар аудандық әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы
20.06.2011 04.01.2012 Отырар аудандық әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің меңгерушісі
04.01.2012 13.03.2015 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы
04.05.2015 17.02.2016 Отырар ауданы әкімінің кеңесшісі (арнайы тесеру нәтижесін алғанға дейін) қабылдансын
17.02.2016 Б.к.д Отырар ауданы әкімінің кеңесшісі
15.06.2017 Б.к.д Аудан әкімі аппараты персоналды басқару бөлімінің бас инспекторы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Рахимов Руслан Туленбаевич

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Аудан әкімі аппараты персоналды басқару бөлімінің бас маманы

(Е-4 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 850124301990

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 24.01.1985 жыл
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1) Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2008 ж 2) Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті-2016 ж .
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности 1) Архиология және этнология, архиология және этнология бакалавры 2) Мемлекеттік және жергілікті басқару " Экономика және бизнес БАКАЛАВРЫ
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс -
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 25.01.2014 жылғы №14/1-795 санды хаты
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 11.02.2014 ж.
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 07.04.2017 ж. №369  

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации 
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
15.06.2009 15.12.2009 Жастар тәжірибесі жолдамасы бойынша Отырар мемлекеттік қорық музейінің практиканты
04.05.2010 01.11.2010 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің операторы
01.12.2010 05.01.2011 «Нұр-Строй ЛТД» ЖШС-нің қоймашысы
10.01.2013 18.11.2013 Отырар аудандық ішкі саясат бөлімінің «Жастар орталығы» КММ әдіскері
19.11.2013 31.01.2014 Талапты ауыл округі аппартатының бас маман ифрақұрылым маманы болып (арнайы тексерудің нәтижесін алғанға дейін) еңбек шартымен
31.01.2014 15.07.2016 Талапты ауыл округі аппартатының бас маман ифрақұрылым маманы
15.07.2016 Б.к.д. Аудан әкімі аппараты персоналды басқару бөлімінің бас маманы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

Back to Top