Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Ұйымдастыру инспекторлық бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Жамалханов Шокан Жамалханұлы

Жамалханов Шокан Жамалханулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аудан әкімі аппараты ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік қызмет көрсету

бөлімінің басшысы, Е-3 санаты

Руководитель отдела информационной безопасности и оказания государственных

_______________услуг, категория Е-3__________________

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 740203301808

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 03 ақпан1974 жылы /03 февраля 1974 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Талапты ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Талапты
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1998 жылы, Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ университеті / 1998 год, МКТУ им.К.А.Яссауи
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Құқықтану, заңгер / правоведение, юрист  
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки 29.03.2002 ж № 3/1-6-1364
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 30 мамыр 2002 жылы / 30 мая 2002 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 11.03.2017 ж. №214273795018 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 11.03.2017 г. №214273795018, сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК 11.03.2017 ж. №214273795018 хатына сәйкес, мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК от 11.03.2017 г. №214273795018, сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 18 сәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 18 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2015 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2015году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
26.10.1999 02.05.2001 Отырар аудандық мемлекеттік нотариаттық кеңсесінде күзетші / Охранник Отрарской государственной нотариальной конторы
18.02. 2002 30.05.2002 Құжаттары арнайы тексеруден өтіп келгенше сот приставы қызметіне жеке еңбек шартымен қабылдансын/ До получения результатов специальной проверки принят по трудовому договору на должность судебного пристава
03.04.2002 12.02.2008 Отырар аудандық сотының сот приставы / Судебный пристав Отрарского районного суда
20.04.2009 06.04.2010 Отырар аудандық сотының аға сот приставы / Старший судебный пристав Отрарского районного суда
06.04.2010 13.06.2011 Отырар аудандық сотының аға сот мәжілісінің хатшысы/ Секретарь судебных заседании Отрарского районного суда
14.06.2011 13.01.2012 Отырар аудан әкімі аппараты бақылау және кадрлық жұмыс бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела контроля и кадровой работы аппарата акима Отрарского района
13.01.2012 06.08.2013 Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің меңгерушісі / Заведующий организационно-инспекторского отдела аппарата акима района /
06.08.2013 15.16.2017 Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру инспекторлық бөлімінің басшысы / Руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима района
15.16.2017 Б.к.д Аудан әкімі аппараты ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік қызмет көрсету бөлімінің басшысы /

Руководитель отдела информационной безопасности оказания государственных услуг

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы

_____Кенжебеков Амангали Муратбекулы______

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

Төлеп Қосмаханбет Ахметұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)) Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық

бөлімінің бас инспекторы (Е-3 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 580414301771

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 14.04.1958 ж
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Көксарай ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылық институты, 1982 жыл
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Ауыл шаруашылығын механикаландыру, инженер-механик
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Аға лейтенант
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 24.10.2013 жылғы №14/1-34917 санды хаты.
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 28.11.2013
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) Жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) Жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 22.05.2017 жыл атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 29.04.2016 жыл. №473

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации  
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
24.06.1975 27.11.1976 Шәуілдір ауылының механикалық цехының жөндеушісі
27.11.1976 01.08.1982 Қазақтың мемлекеттік ауыл шаруашылық институтының студенті
19.07.1982 02.04.1983 Шәуілдір кеңшарының №5 ферма механигі
02.04.1983 20.11.1986 Шәуілдір кеңшарының МТМ меңгерушісі
20.11.1986 30.12.1993 Темір МТЖБ-ның аға инженері
07.01.1994 01.10.1996 Отырар «Агросервис» АҚ аға инженері
20.01.1997 21.10.1998 Аудандық жұмыспен қамту бөлімінде жұмыссыз
23.10.1998 26.09.2000 Аудан әкімі аппараты аумақты дамыту және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы;
26.09.2000 27.01.2005 Аудандық сәулет және аумақта құрылыс салу бөлімі бас маманы
27.01.2005 11.02.2010 Аудандық құрылыс және қала құрылысы бөлімінің бас маманы
11.02.2010 09.08.2011 Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы
09.08.2011 30.12.2011 Аумақты инспекциясының бас маман-мемлекеттік инспекторы
04.01.2012 06.08.2013 Отырар аудандық аумақтық инспекциясының бас маман-мемлекеттік инженер-инспекторы
06.08.2013 30.10.2013 Аққұм ауыл округі әкімінің міндетін арнайы тексерістің оң нәтижелерін алғанға дейін уақытша атқарушы
30.10.2013 04.08.2017 Аққұм ауыл округінің әкімі
07.08.2017 Б.к.д Ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Кизбаев Мурадил Шекербекович

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы

(Е-3 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 850213301101

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 13.02.1985 жыл
Туылған жерi/Место рождения ОҚО,Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2011 жыл. Шымкент университеті
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Экономика, экономика бакалавры  
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс жоқ
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Кіші сержант
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаментінің 25.01.2014 жылғы №14/1-2014 жыл хаты
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 10.02.2014 жыл.
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации Өазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі «Экономикалық зерттеу институты» акционерлік қоғамы Астана қаласы 2017 жыл №135

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации 
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
07.09.2009 01.12.2009 Отырар аудандық медициналық бірлестігінің операторы
01.12.2009 01.09.2010 Ә.Байтанаев атындағы негізгі мектебінің есеп қызметкері
  20.11.2013   03.02.2014 Отырар ауданы әкімі аппаратының әкімшілік және жалпы бөлімінің бас маманы, (арнайы тексерудің нәтижесін алғанға дейін еңбек шартымен қабылданды)
03.02.2014 02.12.2015 Отырар ауданы әкімі аппаратының әкімшілік және жалпы бөлімінің бас маманы
02.12.2015 Б.к.д Отырар ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас инспекторы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Есенбай Жамила Кенжебайқызы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас маманы

(Е-4 санаты)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) 651207400435

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 07.12.1965жылы
Туылған жерi/Место рождения ОҚО,Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы
Ұлты/Национальность* Қазақ
Бiлiмi/Образование Жоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения Ванновка гидромелиоративтік техникумы
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Экономика, экономика және қаржы бакалавры
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание жоқ
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг жоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс жоқ
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания жоқ
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки 08.06.2001 ж. 3/1-9-7808
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях жоқ
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) жоқ
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) жоқ
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық, жылдық «тиімді»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 18.04.2017 жылы атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді.
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығы 02.10.2015 жыл №1576

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
04.06.1986 02.03.1987 Шәуілдір суландыру жүйесінде бақылаушы
02.03.1987 05.03.1989 Шәуілдір суландыру жүйесінде регулировщик
13.03.1989 11.01.1993 Отырар аудандық ауыл шаруашылық басқармасыныың хатшы-машинисткасы
11.01.1993 13.12.1994 Отырар ауданы әкімшілігінің хатшы-машинисткасы
14.12.1994 02.07.1996 Отырар ауданы әкімшілігі экономика бөлімінің экономисі
01.11.1996 09.04.1998 Отырар ауданы әкімшілігі кітапханасының кітапханашысы
09.04.1998 31.12.1999 Отырар ауданы әкімшілігі қабылдау бөлмесінің іс-жүргізуші-хатшысы
31.12.1999 18.01.2010 Отырар ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің жетекші маманы
18.01.2010 06.08.2013 Отырар ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің бас маманы
06.08.2013 15.06.2017 Отырар ауданы әкімі аппараты әкімшілік және жалпы бөлімінің бас маманы
15.06.2017 Б.к.д Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-инспекторлық бөлімінің бас маманы

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): Кенжебеков Амангали Мұратбекұлы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

  1. II. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысы толтырады/ заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Мінездеме/ Характеристика Баллдар/ Баллы
Қызмет этикасын сақтауы/ Соблюдение служебной этики
Жауапкершілігі және орындаушылығы/ Ответственность и исполнительность
Бастамашылығы/ Инициативность
Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті / Лидерские качества и способность организовать работу **
Мемлекеттік тілді білуі/ Знание государственного языка
Адамдармен тіл табысуы және командада жұмыс істей білуі/ Коммуникативность и умение работать в команде
Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер/ Другие сведения, характеризующие государственного служащего

** басшы лауазымдағы адамдар үшін/ для лиц, занимающих руководящие должности

Мөрдің орны Место печати

Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего: ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Лауазымы/Должность ________________________________________________ Қолы/Подпись ______________________________________________________ Күні/Дата _________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/ С характеристикой ознакомлен (а): ____________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы/Подпись _______________________________________________________ Күні/Дата __________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/ Обоснование в случае несогласия с характеристикой: _________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ___________________________________________________________________ (тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мөрдің орны Место печати

 
Back to Top