Қазақстан-2050 | Президент сайты | Үкімет сайты | Парламент сайты | Түркістан облысы әкімдігі сайты
Қазақша Русский

Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілгеннысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Кудайбергенов Асылхан Маханбетханович

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)) Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары, (Е-R-2) санаты

Начальник Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, (еатегория Е-R-2)

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория) _________________59020430131_________________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальныйидентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 04 ақпан 1959 жыл / 04 февраля 1959 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1980 жыл, Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институты / 1980 год, Жамбульский гидромелиоративный строительный институт
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Инженер - құрылысшы / Инженер - строитель
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Капитан / Капитан
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 17.01.2007 ж. №2/3-10-1662 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 17.01.2007 г. №2/3-10-1662, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 22 қантар 2007 жыл / 22 января 2007 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) 22.12.2016 ж., «тиімді»./ 22.12.2016 г., «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы 18 мсәуірдегі ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді»/ На основании протокола ВАК от 18 апреля 2017 года «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 2016 жылы ОҚО әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерді даярлау орталығында біліктілігін арттыру семинарынан өтті / Прошел курс повышения квалификации в Центре подготовки государственных служащих аппарата акима ЮКО в 2016 году.

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организацииқабылданған/ приема
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
10.09.1980 28.08.1981 Талапты кеңшарының құрылыс инженері / Строительнай инженер совхоза Талапты
31.08.1981 04.08.1984 СУ-2 мекемесінің құрылыс шебері / Строительнай мастер СУ 2
07.08.1984 26.10.1987 Арыс кеңшары құрылыс цехының құрылыс шебері / Строительнай мастер совхоза Арыс
29.10.1987 27.04.1991 КСРО 60 жылдығы атындағы кеңшарының құрылыс инженері / Строительнай инженер совхоза имени 60 летия КССР
30.04.1991 20.05.1997 Отырар аудандық агроөнеркәсіптехника бірлестігінің құрылыс инженері / Строительнай инженер Отрарского агропромышленного объединения
01.11.1999 31.01.2005 "Арыстанбаб" МККМ бас инженері / Главный инженер ГККП "Арыстанбаб"
09.02.2005 02.02.2006 "Отырар-құрылыс" МКМ бас инженері / Главный инженер ГКП "Отырар-құрылыс"
03.02.2006 03.04.2007 Отырар аудандық құрылыс бөлімінің бастығы / Начальник районного строительного отдела
03. 04.2007 07.09.2009 Отырар ауданы әкімі аппаратының басшысы / Руководитель аппарата акима района
07.09.2009 20.01.2010 Отырар ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации и работы с кадрами аппарата акима Отрарского района
20.01.2010 17.11.2011 ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы, облыстың аудандары мен қалаларындағы құрылыс нысандарын бақылау бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела контроля строительных объектов в районах и городах области ЮКО государственного управления архитектурно-строительного контроля
17.11.2011 18.03.2015 ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департменті, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ЮКО государственного департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования
18.03.2015 12.12.2016 ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы, мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ЮКО государственного управления архитектурно-строительного контроля
12.12.2016 Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары / Заместитель начальника Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12.02.2018 Б.К.Д. Отырар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы / Начальник Отрарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы

Кенжебеков Амангали Муратбекулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

Back to Top