Открыть меню Поиск
СМИ о нас
Ресми Интернет-ресурс

Отырар ауданының әкімдігі


Отырар аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы

21 қазандағы № 14 бұйрығымен бекітілген нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГОI. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Жуасбай Мұхит Құрманбайұлы

Жуасбай Мухит Курманбайулы

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отырар аудандық жер қатынастары және ауылшаруашылық бөлімінің бастығы,

Е-R-1 санаты

Начальник Отрарского районного отдела земельных отношении и сельского хозяйства, категория Е-R-1

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/место работы, должность, категория) 820428300246

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/ Дата рождения (число, месяц, год) 28 сәуір 1980 жыл / 28 апреля 1982 года
Туылған жерi/Место рождения ОҚО, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы / ЮКО, Отрарский район, село Шаульдер
Ұлты/Национальность* Қазақ / Казах
Бiлiмi/Образование Жоғары / Высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 2003 жыл, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті / 2004 год, Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/ Квалификация по специальности Экономист / Экономист
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание Жоқ / Нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками Орыс тілі / Русский язык
Дипломатиялық дәрежесi/ Дипломатический ранг Жоқ / Не имеет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/ Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс Қатардағы жауынгер / Рядовой
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/ Государственные награды, почетные звания Жоқ / Не имеет
Арнайы тексеру нәтижелерi/ Результаты специальной проверки ҚР ҰҚК ОҚО бойынша департаменті 15.04.2009 ж. №2/3-10-18898 хаты, мемлекеттік қызметте болуына кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо департамента КНБ РК по ЮКО от 15.04.2009 г. №2/3-10-18898, материалами, препятствующим работе на государственной службе не располагает
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим 13 мамыр 2009 жыл / 13 мая 2009 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/ Сведения о дисциплинарных взысканиях Жоқ / Не имеет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК сведений нет
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) ҚР Бас Прокуратурасы ҚСжАЕК хатына сәйкес мәліметтер жоқ/ Согласно письма КПСиСУ ГП РК сведений нет
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/ Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) Тоқсандық «тиімді»/ Квартальный «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 2017 жылғы ЖАК хаттамасы негізінде «атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес келеді» / На основании протокола ВАК «соответствует занимаемой государственной должности»
Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/ Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации 26-30.10.2015 жылы ҚР ҚМ МКК ҒМО біліктілігін арттыру семинарынан өтті / 26-30 октября 2015 года прошел курс повышения квалификации в УМЦ КГД МФ РК

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны Место печати

  1. II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема босатылған/ увольнения
24.12.2004 05.09.2005 «КТЖ» ҰК» АҚ «Ақпараттық - талдау орталығы» филиалының экономикалық талдау бөліміне бас маманы ретінде жұмысқа қабылданған, Астана қаласы / Принят главным специалистом отдела экономического анализа филиала АО «НК» «КЖД» «Информационно-аналитический центр», г.Астана
06.09.2005 15.11.2006 «Трансқазақстандық магитраль» АҚ экономика және жүйелік қаржыландыру басқармасының экономикалық талдау және инвестицияларды жобалау бөлімінің бас маманы болып жұмысқа қабылданған, Астана қаласы / Принят главным специалистом отдела экономического анализа и инвестиционного планирования управления экономики и структурного финансирования АО «Трансказахстанская магистраль»
15.11.2006 15.11.2006 «Трансқазақстандық магитраль» АҚ «Көлік қызметін көрсету орталығы» АҚ болып байта тіркелді, Астана қаласы / АО «Трансказахстанская магистраль» перрегистрировано в АО «Центр транспортных услуг», г.Астана
08.06.2007 13.07.2007 «Көлік қызметін көрсету орталығы» АҚ экономика және жүйелік қаржыландыру басқармасының қаржыландыру және қазына секторының бас маманы, Астана қаласы / Главный специалист сектора финансов и казначейства управления экономики и структурного финансирования АО «Центр транспортных услуг», г.Астана
18.06.2008 21.07.2008 «Альянс банк» АҚ Шымкент қаласындағы филиалының «Қазына» бөлімшесінің маманы, Шымкент қаласы / Специалист отделения «Казына» Шымкентского филиала АО «Альянс банк», г.Шымкент
21.07.2008 18.02.2009 «Альянс банк» АҚ Шымкент қаласындағы филиалының «Шәуілдір» бөлімшесінің бас маманы, Шәуілдір ауылы/ Главный специалист отделения ««Шаульдер»» Шымкентского филиала АО «Альянс банк», село Шаульдер
18.02.2009 13.05.2009 ҚР ҚМ СК ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық әкімшілігі және салық төлеушілерімен жұмыс жүргізу бөлімінің жетекші маманы, Шәуілдір ауылы / Ведущий специалист отдела налогового администрирования и по работе с налогоплательщиками Налогового управления по Отрарскому району ЮКО НК МФ РК, село Шаульдер
13.05.2009 11.06.2009 ҚР ҚМ СК ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық әкімшілігі және салық төлеушілерімен жұмыс жүргізу бөлімінің бас маманы, Шәуілдір ауылы / Главный специалист отдела налогового администрирования и по работе с налогоплательщиками налогового управления по Отрарскому району ЮКО НК МФ РК, село Шаульдер
11.06.2009 22.01.2010 ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық аудиті бөлімінің бас маманы, Шәуілдір ауылы / Главный специалист отдела налогового аудита налогового управления по Отрарскому району ЮКО, село Шаульдер
22.01.2010 20.05.2010 ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының салық әкімшілігі және салық төлеушілерімен жұмыс жүргізу бөлімінің бас маманы, Шәуілдір ауылы / Главный специалист отдела налогового администрирования и по работе с налогоплательщиками налогового управления по Отрарскому району ЮКО, село Шаульдер
20.05.2010 18.11.2010 ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының жанама салықтарды әкімшіліктендіру бөлімінің бастығы, Шәуілдір ауылы /Начальник отдела отдела администрирования косвенных налогов налогового управления по Отрарскому району ЮКО, село Шаульдер
18.11.2010 17.05.2011 ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасының жанама салықтарды әкімшіліктендіру және салық аудиті бөлімінің бастығы, Шәуілдір ауылы / Начальник отдела отдела администрирования косвенных налогов и налогового аудита налогового управления по Отрарскому району ЮКО, село Шаульдер
17.05.2011 24.12.2014 ҚР ҚМ СК ОҚО Отырар ауданы бойынша салық басқармасы басшысының орынбасары, Шәуілдір ауылы / Заместитель руководителя налогового управления по Отрарскому району ЮКО НК МФ РК, село Шаульдер
24.12.2014 13.11.2017 ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Отырар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары, Шәуіілдір ауылы / Заместитель руководителя Управления государственных доходов по Отрарскому району Департамента государственных доходов по ЮКО Комитета государственных доходов МФ РК
13.11.2017 Б.к.д. Отырар аудандық жер қатынастары және ауылшаруашылық бөлімінің бастығы, Шәуілдір ауылы / Начальник Отрарского районного отдела земельных отношении и сельского хозяйства, село Шаульдер

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/ Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы): ________ Кенжебеков Аманғали Мұратбекұлы_____

_________Кенжебеков Амангали Муратбекулы _____

(тегi, аты, әкесiнiң аты/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны Место печати

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Акимат Отырарского района